Aantal personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een uitkering in Zuid-Holland in 2017.
regio (RAS) >> per 1.000 inwoners

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De gegevens hebben peildatum 1 januari (gebaseerd op CBS-gegevens met peildatum 31 december van het voorafgaande jaar). De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op broncijfers per gemeente afgerond op tientallen. De cijfers voor de jaren 2014 en later betreffen voorlopige cijfers.