Aantal jeugdigen (0-17 jaar) in een gezin met een bijstandsuitkering in Zuid-Holland in 2018.
gemeente >> per 100 inwoners van 0-17 jaar
        
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Gebaseerd op gemeentecijfers afgerond op tientallen. Regiototalen zijn sommaties van deze afgeronde cijfers.
De door Tympaan gepresenteerde jaren betreffen CBS-broncijfers met peildatum 31 december van het voorafgaande jaar.